Politiske udspil

13. november 2017

     

Partnerskabsaftaler med de frivillige foreninger og patientforeningerne

I Venstre synes vi, at der i højere grad skal sættes tidligere ind i forhold til vores forebyggende indsatser. Det gør sig særligt gældende på sundheds- og ældreområdet, hvor flere og flere borgere hhv. udvikler livsstilssygdomme og rammes af blandt andet ensomhed. I Venstre vil vi - i samarbejde med de frivillige foreninger og patientforeningerne - blive bedre til at forebygge og forebygge tidligere end vi gør i dag.

Venstre foreslår derfor at styrke det store engagement, der i forvejen er i de frivillige foreninger og patientforeningerne ved at formalisere samarbejdet, så det både understøtter det fantastiske arbejde, som foreningerne gør i forvejen og så der bliver bedre mulighed for at udvikle indsatserne i fælleskab. Helt konkret foreslår vi, at der indgås partnerskabsaftaler med relevante foreninger, som har lyst til at bidrage på denne måde.

"De frivillige kan noget helt særligt, som kommunen ikke kan. De kan f.eks. danne personlige relationer til den enkelte borger på en helt anden måde, som kan være afgørende for at hjælpe borgeren på vej. Det har stor værdi for den enkelte såvel som for kommunen, og det vil vi gerne støtte op om", siger Frances O' Donovan.

Hun fortsætter, "foreningerne har en masse erfaringer og viden, som kommunen i den grad kan bringe i spil i forhold til de forebyggende indsatser, og de har en anden indgangsvinkel til borgeren, som gør at de ofte kan spotte udfordringerne langt hurtigere end kommunen kan".

"I Venstre har vi den holdning, at vi skal værne om de frivillige. De skal ikke løse kerneopgaver og indgå i den kommunale ressourceplanlægning, men vi skal som kommune være mere åbne overfor at åbne dørene for de frivillige og lade dem løse opgaver, som de finder interessante", siger Pernelle Jensen.

Rammerne for samarbejdet kan være sundhedshuset

Sundhedsområdet er en oplagt mulighed for at sikre et tættere samarbejde med den frivillige verden med fokus på tidlig forebyggelse. Der er en række indsatser, som ligger udenfor kommunens primære kerneområder, men som skaber en udfordring for vores sundhedsudgifter.

"Forebyggelse af ensomhed er f.eks. en vanskelig opgave for kommunen at løfte alene og vi ved, at ensomhed blandt ældre fører en masse følgesygdomme med sig, og det er hverken godt for den enkelte eller for kommunen, fordi det presser kommunens sundhedsudgifter. Det er derfor relevant at kigge på, om vi ved en tidligere forebyggende indsats og et tættere samarbejde med foreningerne kan forebygge dette i fællesskab", siger Frances O' Donovan.

"Et tættere samarbejde med foreningerne i form af partnerskabsaftaler og en tidligere forebyggende indsats tror vi på vil gøre en forskel på den lange bane for borgernes sundhedsprofil og kommunens sundhedsudgifter. Vi tror også på, at denne samarbejdsform vil frigive flere kommunale ressourcer til kerneopgaverne. Vi ved, at der bliver flere ældre i årerne fremover til de samme ressourcer, så vi er nød til at tænke anderledes, hvis vi skal opretholde samme serviceniveau som i dag", slutter Pernelle Jensen.

Kontaktoplysninger:

Frances O' Donovan: 20850947

Pernelle Jensen: 25470857

  

Lidt fakta:

En partnerskabsaftale er en aftale, som indgås mellem en forening og kommunen, hvor foreningen løser opgaver, som ikke er kommunale kerneopgaver til gengæld for et økonomisk tilskud i aftaleperioden. Tilskuddet foreslås finansieret af paragraf 18 midlerne, som foreningerne i forvejen ansøger om to gange årligt. Trivsel og læring - daginstitutioner, folkeskoler og klubber i verdensklasse 

Vores børn og unge er fremtiden og de fortjener den bedste start på livet. Venstre vil skabe de bedste muligheder for vores børn og unge.

”For Venstre står det klart, at der på daginstitutions- folkeskole og fritidsområdet er flere store udfordringer, hvorfor der skal sættes ind på flere områder. ”Vi vil arbejde for, at Fredericia får en daginstitution, folkeskole og klubber i verdensklasse til gavn for børn, lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere samt forældre”, udtaler de 5 kandidater enstemmigt. 

Venstre foreslår helt konkret, at der nedsættes en task force, der de første 4 måneder af 2018 skal komme med et oplæg til, hvordan alle daginstitutioner, folkeskoler og fritidsområdet i Fredericia kan optimeres. For Venstre er det yderst vigtigt, at denne task force bemandes med de folk der ved mest om området – nemlig lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, ledelse og bestyrelser – alle skal med.  

For Venstre er det vigtigt, at denne task force tager sit udgangspunkt i følgende: 

• Mere frihed og tillid til den enkelte medarbejder.

• Muligheder for øget samarbejde og vidensdeling mellem de kommunale og private
  folkeskoler og mellem de kommunale og private daginstitutioner.

• Muligheder for nye indsatser for understøttende undervisning inden for skoleområdet.

• Fokus på trivsel og læring i overgangen fra daginstitution til skole/SFO og 
  fritidsområdet/klubber.

• Ledelsesretten tilbage til institutionsledelsen - områdeledelsen skal revideres.

• Muligheder for nye indsatser og tiltag for støttekorpset nu og fremadrettet – er det den

  bedste ordning/løsning for skoler, daginstitutioner og fritidsområdet? – eller kan det

  være i en anden strukturform?

• Fokus på inklusionsformen som den er pt. – er den optimal for alle børn eller skal der

  tænkes anderledes?

• Fokus på den måde kommunen på nuværende tidspunkt integrerer børn i de forskellige

  daginstitutions– og skoledistrikter. Kan det gøres bedre og i en anden form?

”I forhold til skoleområdet i Fredericia Kommune, er karaktergennemsnittet betydeligt lavere end i vores nabokommuner. Inden for skole og SFO/fritidsområdet er der fortsat stor mangel på lære og pædagoger. Vi ved fra tidligere, at sygefraværet har været højt, - både på daginstitution, skole og fritidsområdet.
Dog er der på institutionsområdet sket et lille fald. Der er gemmen de sidste budgetforhandlinger sket en tilførsel af ressourcer til 2018- og selv det er med små skridt, så betyder det altså noget for dagligdagen derude. Men der er fortsat plads til forbedringer i form af flere uddannede pædagoger, hvis vi skal opnå daginstitutioner i verdensklasse.

Inden for Fritidsområdet ser det skidt ud. Det er også her, at der normeringsmæssigt er plads til store forbedringer. Her har BUPL lavet en alenetids undersøgelse for pædagogerne her i sensommeren på skole/fritidsområdet. Denne undersøgelse viser et meget trist billede. Arbejdsmiljøet og vilkårene for udførelsen af sit arbejde har stor betydning for pædagoger. Føler man sig "klemt", bliver man også presset psykisk.
For ser man organisationen/institutionen som et system, er det ikke mærkeligt, at der hvor man er presset og ikke synes man kan løse sin arbejdsopgave tilfredsstillende, der opleves også et højere sygefravær, det hænger jo sammen.

Derfor ønsker vi i Venstre, at der igangsættes en proces, ”hvor vi kan gøre det meget bedre end i dag”, udtaler de 5 byrådskandidater enstemmigt.

Venstre vil ikke stå på mål for kortsigtede løsninger, hvor der ”kun” lappes huller. Folkeskolerne, SFO/fritidsområdet og daginstitutioner er vores fremtid, som der skal investeres i. Dette vil på sigt være med til at skabe bedre læring og trivsel for alle”, udtaler de 5 enstemmigt.

Slutteligt udtaler alle 5 kandidater at, ”I Venstre ønsker vi at udvikle Fredericia på et politisk fundament der bygger på mere frihed, mindre system, og hvor vi I fællesskab sikrer et stærkere Fredericia, hvor alle skal med, hvorfor det er yderst vigtigt, at vi får sat gang i denne task force proces hurtigst muligt”.

Kontaktoplysninger:

Peder Tind, 24 89 38 00.

Kenny Bruun Olsen, 25 47 04 97.

Brian Hansen, 90 84 93 01.

Gitte Bertelsen, 26 28 11 41.

Frank Wichmann, 60 22 02 32. 


Politisk udspil øget bosætning

Politisk udspil - Øget bosætning

VENSTRE FORSLAG - FREDERICIA SKAL NU GÅ ALL IN PÅ BOSÆTNING OG AFSÆTTE 5 MILLIONER KR. TIL EN MASSIV INDSATS FOR AT TILTRÆKKE FLERE ATTRAKTIVE SKATTEYDERE TIL KOMMUNEN

Fredericia rykker nu for alvor med udvikling af nye attraktive boliger i Kanalbyen og en særdeles positiv erhvervsudvikling bl.a. på transport- og logistikområdet i Taulov.

Nu SKAL vi også for alvor have gang i ketchupeffekten for så vidt angår bosætning.

Kandidat for Venstre Sidse Skaar udtaler: Jeg ved fra mange af mine medstuderende på Fredericia Gymnasium, at de gerne blev boende i Fredericia, mens de studerede videre på universiteterne i eksempelvis Aarhus og Odense, hvis der var et attraktivt campus og studiemiljø i Fredericia.

Byrådsmedlem og kandidat for Venstre Nicolaj Wyke udtaler ”I Venstre har vi de sidste 4 år kæmpet for, at der skal være byggegrunde i hele kommunen og ikke kun i Kanalbyen. Konkret foreslår vi at åbne op for endnu flere private udstykninger og støtte op om de jordejere, der ønsker at hjælpe med udviklingen af attraktive byggegrunde, også i landsbyerne”.

Byrådsmedlem og kandidat for Venstre Christian Jørgensen udtaler ”Vi har gjort meget de sidste 4 år, men der skal øjensynligt meget mere til for at nå målet om minimum 350 nye borgere netto pr. år fra og med år 2020. Derfor foreslår vi at afholde et stormøde for relevante embedsmænd, politikere, Business Fredericia og ejendomsmæglere med efterfølgende nedsættelse af en hurtigt arbejdende ekspertgruppe. Derudover skal der være en målrettet indsats overfor større virksomheder med mange indpendlere, hvor der skal arbejdes på at få flere medarbejdere til at flytte til Fredericia.

Vi foreslår bl.a. en massiv markedsføring af konkrete grunde, eksempelvis Argentinervej og Pjedsted for at gøre det attraktivt for indpendlere at flytte til Fredericia. 

Venstre vil finansiere indsatsen via midler fra "Investeringspuljen" (provenu fra 
kommunens jordsalg) og forventer, at indsatsen betaler sig tilbage på sigt via
øgede skatteindtægt fra nye borgere i Fredericia Kommune.

Kontaktoplysninger:

Christian Jørgensen, mail: christian.jorgensen@fredericia.dk

Nicolaj Wyke, mail: nicolaj.wyke@fredericia.dk

Sidse Skaar, mail: sidseskaar@gmail.com

Politisk udspil arbejdsmarked

Politisk udspil - Arbejdsmarked og integration

Venstre i Fredericia vil på arbejdsmarkeds- og integrationsområdet have særlig fokus på 3 områder i den kommende byrådsperiode: 

Integration

Der skal laves en hurtig indsats, som betyder, at der skal udarbejdes en detaljeret handleplan inden for de første 5. hverdage efter at en flygtning eller indvandrer er ankommet til Fredericia Kommune. Elementerne i handleplanen skal for den absolut største dels vedkommende handle om uddannelse og job. Det skal kunne betale sig at arbejde, og det skal på samme måde kunne betale sig at uddanne sig. Venstre i Fredericia tror på at motivationen i forhold til selvforsørgelse i form af job eller/og uddannelse er størst, når man lige er kommet hertil. Derfor denne hurtige indsats. Ud over de nyankommne flygtninge og indvandrere skal der gøres en særlig indsats over for de flygtninge og indvandrere, der efter mange år i Danmark ikke har fundet fodfæste, hverken i forhold til job eller sprog. I sidste ende handler det om retten og pligten til selvforsørgelse, udtaler Venstrekandidat Henning Hansen.

Jobcenteret

Det er ligeledes vigtigt for Venstre, at retten og pligten til selvforsørgelse er en væsentlig kerneværdi i servicen overfor borgerne. Det enkelte menneske skal behandles med respekt, og der skal arbejdes sammen med og for den enkelte borger, ”Venstre vil arbejde for at lægelig dokumenteret nedslidning med tabt arbejdsevne til følge tages alvorligt uden at den enkelte borger først skal igennem opslidende og intetsigende ressourceforløb”, udtaler Venstrekandidat Kurt Kingod. ”Åbenlyse sager skal i størst muligt omfang behandles så hurtigt som overhovedet muligt, så der på den måde bliver frigjort ressourcer til andre borgere”, udtaler Venstrekandidat Børge Larsen.

”Venstre vil i det hele taget prioritere, at borgere får en hurtig afklaring på deres sag. For den enkelte borger skal der skal være fokus på retten og pligten til selvforsørgelse. Men der skal også være fokus på de understøttende tiltag, der skal til for den enkelte borger, når sygdom og opslidning har nået et niveau, hvor yderligere indsatser for at få borgeren tilbage på arbejdsmarkedet, er åbenbart formålsløst”, udtaler Kurt Kingod.

Beskæftigelse og uddannelse

Venstre vil, at der bliver et bedre match mellem virksomhedernes behov for kompetencer og arbejdskraft og de borgere, som kommunen matcher til virksomhederne. Der vil være mangel på arbejdskraft i fremtiden, så der er behov for alle på arbejdsmarkedet. ”Vi kan heller ikke som samfund være bekendt at lade folk gå på passiv forsørgelse. Igen handler det om retten og pligten til selvforsørgelse. Alle har noget at bidrage med, og alle skal bidrage med det, de kan. Vi skal turde stille krav, så Venstre vil, at der skal laves en ekstra indsats for alle borgere på offentlig forsørgelse”, udtaler Henning Hansen.

Det er derudover en prioritet for Venstre at tiltrække uddannelser til kommunen, som matcher virksomhedernes behov for arbejdskraft, og som har en positiv påvirkning på, at flere borgere kommer i ordinær beskæftigelse. Der er ligeledes en prioritet for Venstre, at vi tiltrækker uddannelser, som medfører at flere vælger at bosætte sig i Fredericia.

Kontaktoplysninger:

Henning Hansen, mail: hhan@privat.dk

Kurt Kindgod, mail: kurtjet@gmail.com

Børge Larsen, mail: bl@danmarkc.eu


Valgprogram