Sundhedsudspil 2022

9. maj 2022

Sund og glad gennem livet

Den nylige udgivelse af Sundhedsprofilen for Fredericia Kommune viser desværre alarmerende talog en forringelse af den fysiske og mentale sundhed for fredericianerne. Det er trist for denenkelte at blive ramt af sygdom og mistrivsel, og det koster store beløb fra kommunekassen.


I dette sundhedsudspil – Sund og glad gennem livet – vil Venstre vise hvilke mål vi vil forfølge ogkæmpe for. Særligt ønsker vi i Venstre, at hele sundhedsdagsordenen bliver en del af visionen forFredericia de kommende 10 år, så vi målrettet arbejder med den fysiske og mentale sundhed forfredericianerne.


Venstre vil arbejde for følgende mål:

1. Bevægelse i naturen. Vi skal udnytte vores kommunes uovertrufne potentiale til aktivbevægelse i naturen. Der skal små markeringer og kort over vandreture flere steder. Detgælder fra Trelde Næs til Skærbæk strandsti. Beboerforeningen i Bredsted-Pjedsted har fxmed frivillige kræfter lavet en folder over vandreture. Mulighederne for vandring,mountainbike, paddleboard og andre udendørs aktiviteter skal synliggøres på diverse sites.Active Living skaber turisme og bosætning, samt giver sundere fredericianere og gladefredericianere.

2. Bedre rammer for uorganiseret idræt. Vi skal skabe endnu bedre rammer for uorganiseretidræt. De kommende 4 år bør der i et tæt samarbejde med Fredericia Shopping etableressmå aktivitetsområder i byrummet, så uorganiseret bevægelse bliver let tilgængeligt. Vitænker ikke i voldsomme konstruktioner, men visuelt pæne aktivitetsarenaer somminiudgaver af aktivitetspladsen ved Sundhedshuset eller foran Fredericia Idrætscenter. Vibør synliggøre vores eksisterende pladser fx ved Gasværksgrunden med pænevejvisningsskilte i byen og ordningen med lån af udstyr hos engageredeforretningsdrivende som Streetfood skal brandes.

3. Mere støtte til idrætsforeningerne. Der er sket et markant fald i hvor mangefredericianere, der dyrker idræt. Derfor bør vi opprioritere og tilføre flere ressourcer tilidrætsforeningerne gennem Idrætsrådet. Foreningsfællesskaber fastholder borgerne ibevægelse. Det gælder fra børneidræt til gåhold for ældre. Foreningerne skal havemulighed for hjælp til at udvikle nye tilbud, FX socialbold, hvor man kan dyrke idræt iungdomsalderen uden, at der er træning 3 gange om ugen med turneringsdeltagelse somfokus. Gåhold med socialt samvær, frisk luft og bevægelse er medicin med livskvalitet.

4. Mental trivsel. 18,6% af fredericianerne vurderer at have et dårligt mentalt helbred, og deter en fordobling på 11 år. Idræts- og kulturforeninger og de mange sociale foreningerstilbud, hvor frivillige kæmper for at nedbringe ensomhed, mistrivsel og skaber glædegennem bevægelse i fællesskaber, bør synliggøres yderligere. Der skal også et øget fokuspå mulighederne for motion for borgere med handicap. Det er et vigtigt fokusområde forVenstre at få alle med, da der er ulighed i sundhed. Venstre vil arbejde for, at Fredericia fåretableret et Parasportsråd, som skal danne rammen omkring udvikling af flere og nyeidrætstilbud og for borgere med fysiske og psykiske handicaps.Der bør samarbejdes målrettet med erhvervslivet og Business Fredericia om workshopsomkring forebyggelse og formindskelse af sygefravær, hvilket også skal prioriteres højt iden kommunale sektor.


5. Medindflydelse og involvering. Medindflydelse og involvering skaber tilfredshed og mentalsundhed. Lokalråd og beboerforeninger skal opleve en åben forvaltning og lyttendepolitikere. De steder specielt i byen, hvor der ikke er lokalråd, vil vi arbejde for at fåetableret disse, der kan komme med forslag til forbedringer i lokalområdet, og etablerefællesskaber i området. Det kan fx være gåture, fællesspisninger eller nabohjælp, dermindsker ensomheden.

6. Inklusion og trivsel. Sundhedsprofilen viser, at flere og flere har et dårligt mentalt helbredog vi ved, at det også gælder for børn og unge. Det har vi en forpligtelse til at gøre nogetved. Vi skal forebygge, sætte meget tidligere ind og sikre, at vi giver vores børn og unge detrette tilbud. Vi skal arbejde på tværs, fordi vi løser bedst opgaven ved at arbejde sammen -kommune, region, de praktiserende læger og civilsamfundet. Vi skal gøre op med den højeinklusion i folkeskolen ved at oprette flere mellemtilbud og sikre, at alle som har brug foren specialskoleplads også får en plads. Det er både godt for barnet, der har særligeudfordringer, men også for de andre børn i klassen, som dermed ikke bliver påvirket af etuhensigtsmæssigt læringsmiljø. Vi skal give børnene det rette tilbud hurtigere ogovergangen skal være bedre, så vi miniminerer perioden hvor barnet/den unge ikke er iskole og dermed også sikrer, at deres mentale helbred ikke bliver forværret. Vi skal reageretidligere på tegn på mistrivsel, skoleværing, angst, spiseforstyrrelser mv. og derfor foreslårVenstre, at der ansættes en psykolog, som kan tage hånd om barnet og familien, inden detgår galt. Venstre foreslår også, at vi tilslutter os Region Syddanmarks tiltag om 'FremskudtFunktion', som handler om at psykiatrien, kommunen og den praktiserende læge mødesmed barnet/den unge og forældrene for sammen at lægge en plan for at hjælpebarnet/den unge ud af mistrivsel.

7. Rygning skal mindskes. Ifølge Sundhedsprofilen ligger andelen af fredericianere, der ryger,klart over landsgennemsnittet og antallet af rygere flader ikke ud på samme måde som iandre kommuner. Rygning giver kortere levetid og mere sygdom, blandt andet er der enstor risiko for at få lungekræft, eftersom mere end 90 % af lungekræfttilfældene skyldesrygning. Det skal vi handle på politisk og derfor foreslår Venstre, at de kommunalearbejdspladser skal være røgfrie, hvilket betyder, at der ikke må ryges i arbejdstiden påmatriklen. Der skal følges op af tilbud om kurser i rygestop. Desuden bør der være mereoplysning til de unge om konsekvenserne ved rygning og det eskalerende forbrug af snus fxved at bruge de sociale medier mere målrettet. Endvidere kan Sundhedshuset bruges somformidlingssted.